Svanesunds Båtklubb

Ordnings- & säkerhetsföreskrifter för medlemmar 2020

För den enskilde medlemmen skall Svanesunds båtklubb ha större betydelse än att bara utgöra en båtplats. Ambitionen är att hamnen skall vara av sådan kvalité att medlemmen gärna tillbringar tid inom hamnen, som skall utgöra en plattform och mötesplats för Svanesunds båtklubbs medlemmar. För att ambitionen skall kunna förverkligas, krävs att samtliga medlemmar respekterar och förbinder sig att följa av hamnens ordnings- och säkerhetsföreskrifter.

Allmänt:

Hamnen är endast för privat bruk. All kommersiell verksamhet inom hamnen är inte tillåten.
Det är medlemens skyldighet att hålla sig informerad om aktuella föreskrifter och anvisningar för hamnen.
Båtar skall förtöjas på den upplåtna båtplatsen i enlighet med klubbens anvisningar.
Styrelsen ska informeras om vilken båt som ligger på sin plats.
Båtbyten ska meddelas styrelsen.
Alla medlemmars båtar som permanent nyttjar brygga och hamnplanen ska vara ansvarsförsäkrade.
Alla priser hänvisas till aktuell prislista.
Hamnen är inte avsedd för vinterförtöjning.
Området vinterhålles ej och bryggorna bör ej beträdas under vintern. 
Klubben tar inget ansvar för skador på person eller egendom som uppstår inom klubbens område.

Förtöjning:
Ryckdämpare skall finnas på förtöjningsgodset av gummityp.
Medlemmen skall tillse att förtöjningstampar och båten med dess utrustning i övrigt, såsom kapell, fall, m.m., inte lämnar missljud som är störande för omgivningen.
Y-bommarna och bryggorna ska rensas från förtöjningsgods och löst hängande utrustning vintertid.

Utlåning av båtplats:
Utlåning är tillåtet kortare tid. Hamnvakten ska meddelas för att hamnavgiften ska utgå genom att notera båtplats och namn på tavlan i vaktkuren.

2:a handsuthyrning:
Styrelsen ska alltid informeras och i första hand ska uthyrning erbjudas kön. Båtplatsägaren (medlemmen) är ansvarig för att båtvakt och arbetsdagar sköts.
2:a handsuthyrning är begränsad till en säsong.

Byten:
Styrelsen ska informeras om medlemmarna tillfälligt byter platser med varandra. Glöm inte att meddela styrelsen om vilken båt som ligger på platsen.
Byten är begränsat till en säsong.
Permanenta byten sker via styrelsen. Platsen kommer att erbjudas till kön i första hand.
Rampen:
Säsongsavgift för ickemedlemmar. Bevis som visar att avgiften är betald ska uppvisas på begäran. Båtar med bottenfärg ska spolas på spolplattan innan vidare transport eller uppställning på hamnplanen.
Antalet båtar är obegränsade men tillståndet är begränsad till privat enskilt bruk och dess båtar.

Kajen:
Avgift per utnyttjande för ickemedlemmar. Alla båtar ska spolas på spolplattan innan vidare transport eller uppställning på hamnplanen.
För ickemedlemmar ansvarar kranföraren för att avgiften erläggs och att båten spolas av innan vidare transport.

Hamnplan:
Direkt efter sjösättning ska medlemmen städa och plocka undan vaggor och pallningsutrustning och placera dessa på anvisad plats.
Alla båtar som står på hamnplanen mellan den 15/6-15/9 ska erlägga sommaravgift.
Rampplatser för båtar som ska sjösättas varje gång de används ska betala sommaravgift och placeras på anvisad plats vid varje torrsättning.

El och Vatten:
El och vatten ska användas sparsamt och varsamt.
Båtplatsinnehavaren ansvarar för att all elektrisk utrustning är i godkänt, oskadat skick och brukas i överensstämmelse med dess anvisningar.

Miljö:
Båtgrovsopor, miljöfarligt avfall och övriga sopor tar alltid medlemmen hand om och fraktar till avsedd plats. (miljöstation eller egen soptunna)
Gästande båtar som betalar gästhamnsavgift får lämna hushållssopor på anvisad plats. Se gästhamnsinformation.
Närmaste tömningsstation för toalettavfall finns på bryggan borta vid Hals.
Vid konservering av motorer skall all glykol samlas upp och återanvändas eller lämnas in på miljöstationen. Gäller både vid torrsättning och sjösättning.
Om arbeten som riskerar förorening till mark ex. botten-skrapning/slipning, så skall medlemmen säkerställa att marken under båten inte förorenas. Det kan ex. lösas med att marken täckas med plast eller presenning som avfallet samlas upp på. Och efter avslutat arbete skickas avfallet till destruktion.
Olje-/bränslespill eller annan förorening ska saneras av medlemmen. Vid större utsläpp ska Räddningstjänst och Kustbevakningen, samt styrelsen, kontaktas av den som orsakat utsläppet. Klubben tillhandahåller ingen saneringsutrustning.
Endast för regionen godkänd båtbottenfärg får användas på medlemmarnas båtar som ligger i hamnen.

Spolplattan:
Alla båtar med bottenfärg skall spolas på spolplattan innan avfärd eller uppställning på hamnplanen.
Avgiften ingår i båtplatsen, rampavgiften och sommarplats på land.
Bottenspolning får endast ske på bottenplattan.

Brandsäkerhet:
Eldning eller grillning får inte förekomma inom klubbens område eller på bryggorna förutom på speciellt anvisade grillplatser.
Brandsläckare finns inne i vaktkuren. För brandsläckning på bryggor används färskvattenslangarna.
Alla medlemmarnas båtar skall vara utrustade med brandsläckare.

Arbete med båtarna inom klubbens område:
El får endast vara inkopplad då arbete med eller laddning av båten pågår.
Högförbrukande el-utrustningar ska vara överenskommet med styrelsen före användning.
Om värmealstrande arbete pågår, ex. svetsning, kapning, värmepistol mm. ska extra försiktighet beaktas och brandsläckare skall vara tillgänglig. Efter avslutat arbete skall brandvakt efterbevaka arbetsområdet.

Biltrafik & Parkering:
Bilar parkeras enligt anvisning.
Under pågående sjö- & torrsättning får ingen biltrafik eller parkering förekomma på hamnplanen. Detta regleras med skyltning.
Medlemmar kan ansöka om att få ett speciellt tillstånd för parkering av husbil på hamnplan.

Märkning av båtar och material:
Alla medlemmars båtar skall märkas enligt anvisning. Märkningen kan skifta från år till år.
Vaggor, vagnar och master skall märkas med namn och telefonnummer eller medlemsnummer.
Stegar skall vara fastlåsta.

Vakt och arbetsdagar:
Vakten ska gå enligt schema och är knuten till platsinnehavaren. Det innebär att om en medlem är ägare till två platser är medlemen skyldig till två arbetsdagar och två nattvakter osv.
Byten eller försäljning av vakten ombesörjs av medlemmen. Rekommenderat försäljningspris är 500:-.
Personer som ska gå vakt och som inte är medlemmar ska godkännas av styrelsen för information.
Arbetsdagar enligt kallelse. Om medlem inte kan delta på arbetsdagen ska medlem byta med annan medlem.
Utebliven vakt eller arbetsdag bestraffas med en prick.

Prick:
Då medlem inte följer medlemsreglerna bestraffas den med en prick och 1000:- i avgift. Om medlemmen får tre prickar under en treårsperiod kommer medlemmen att bli utesluten ur klubben och insatsen återbetalas enligt gällande regler.

Uppsägning:
Uppsägning av båtplats ska ske senast den 30/11 för att slippa avgift och förpliktelser för nästkommande år.

Orsaken till att uppsägningsdatumet är satt till 30/11 är på grund av att arbetet med nya kontrakt och vaktlistor påbörjas under hösten. Försenade uppsägningar medför onödig administration för styrelsen.


Vår förhoppning och tro är att våra medlemmar skall finna ordnings- och
säkerhetsföreskrifterna naturliga och bidragande till en väl fungerande och trevlig
hamn. Vi hälsar dig med dessa ord varmt välkommen som medlem hos Svanesunds båtklubb.

Styrelsen

Ordningsregler i filformat för utskrift.