Föreningens stadgar

 

§ 1

Föreningens namn är Svanesunds Båtklubb. Styrelsen har sitt säte i Svanesund, Orust kommun, Västra Götalands Län.

 

§ 2

Föreningens ändamål är att verka för båtsport bedriven med gott sjömanskap och miljöhänsyn samt att genom ideellt arbete inom föreningen tillhandahålla medlemmarna bryggplatser vid föreningens småbåtshamn i Svanesund.

 

§ 3

Föreningens medlemmar utgöres av personer mantalsskrivna i Orust kommun, eller med annan stadigvarande anknytning till Svanesund, och som kan beredas båtplats vid föreningens bryggor. Person kan erhålla passivt medlemskap, men detta innebär ingen förtur till bryggplats.

 

§ 4

Medlem förpliktigar sig, att till alla delar iakttaga föreningens stadgar samt av allmät föreningsmöte och/eller av styrelsen fattade beslut och meddelade föreskrifter. Medlem, som avsiktligen och uppenbart åsidosäter sina förpliktelser mot föreningen, kan efter beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen och dämed gå miste om sin bryggplats.

 

§ 5

Avgifter till föreningen för nästkommande verksamhetsår fastställes av årsmötet efter förslag av styrelsen.

 

§ 6

Föreningens styrelse består av minst tre, högst fem ledamöter, med två högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses årligen på ordinarie årsmöte. Ordföranden utses på ett år. Övriga styrelseledamöter väljes på två år, varvid varje år högst hälften kan nyväljas.

 

§ 7

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör och vid behov ersättare för dessa. Styrelsen kan till sig adjungera medlemmar vilka erhållit uppdrag att inför styrelsen ansvara för visst verksamhetsområde inom föreningen. Adjungerad har yttrande- men ej beslutsrätt vid styrelsemöte.

 

§ 8

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av den eller de personer, vilka av styrelsen erhållit fullmakt att företräda föreningen och teckna dess firma.

 

§ 9

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

 

§ 10

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses av ordinarie årsmöte för tiden intill nästkommande ordinarie årsmöte hållits, en revisor jämte en suppleant för denne.

 

§ 11

Val av styrelse, revisor och suppleanter förberedes av en valberedning bestående av minst två, högst tre ledamöter, varav en utses till sammankallande. Valberedningen utses av ordinarie årsmöte för en tid av två år.

 

§ 12

Ordinarie årsmöte hålles årligen under februari eller mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen senast fjorton dagar före årsmötet.

 

§ 13

Motioner och skrivelse, som medlemmar vill förelägga årsmöte eller extra allmänt möte skall, för att kunna upptagas till behandling, ha inkommit till styrelsen senast fjorton dagar före mötesdagen.

 

§ 14

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden upptagas till behandling

1. Val av ordförande för mötet.
2. Fastställande att mötet varit rätt utlyst.
3. Godkännande av dagordning för mötet.
4. Val av två justerinsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
5. Styrelsens förvaltningsberättelse samt revisorns berättelse.
6. Fråga om fastställande av årsbokslutets resultat- och balansräkningar.
7. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
8. Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår.
9. Val av styrelseledamöter och suppleanter, val av revisor och suppleant.
10. Styrelsens förslag till verksamhet samt avgifter för kommande verksamhetsår.
11. Inkomna motioner och skrivelser.
12. Frågor som styrelsen vill taga upp vidårsmötet.
13. Tid och plats för justering av mötesprotokollet samt anslag av detta.
14. Mötets avslutande.


§ 15

Såsom beslut vid styrelsemöte, årsmöte eller extra allmänt möte gäller den mening, som erhållit flest röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Omröstning sker öppet. Val av funktionärer kan, om så begäres, ske med sluten omröstning

 

§ 16

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut på två efter varandra följande årsmöten, eller ett ordinarie årsmöte följt av ett extra allmänt möte, tidigast inom trettio dagar därefter, varvid minst en tiontel av röstberättigade medlemmar skall ha varit närvarande och om beslutet ense.

 

§ 17

Dessa stadgar har antagits genom beslut av ordinarie årsmöte den 6 april 1998.

Förslag på nya stadgar  Fastställs årsmötet 2022