Svanesunds Båtklubb

Ordnings- & säkerhetsföreskrifter för medlemmar 2019

 

För den enskilde medlemmen skall Svanesunds båtklubb ha större betydelse än att bara utgöra en båtplats. Ambitionen är att hamnen skall vara av sådan kvalité att medlemmen gärna tillbringar tid inom hamnen, som skall utgöra en plattform och mötesplats för Svanesunds båtklubbs medlemmar. För att ambitionen skall kunna förverkligas, krävs att samtliga medlemmar respekterar och förbinder sig att följa av hamnens ordnings- och säkerhetsföreskrifter.

Allmänt:
• Hamnen är endast för privat bruk. All kommersiell verksamhet inom hamnen är inte tillåten.
• Det är medlemens skyldighet att hålla sig informerad om aktuella föreskrifter och anvisningar för hamnen.
• Båtar skall förtöjas på den upplåtna båtplatsen i enlighet med klubbens anvisningar.
• Styrelsen ska informeras om vilken båt som ligger på sin plats.
• Båtbyten ska meddelas styrelsen.
• Alla medlemmars båtar som permanent nyttjar brygga och hamnplanen ska vara ansvarsförsäkrade.
• Alla priser hänvisas till aktuell prislista.
• Hamnen är inte avsedd för vinterförtöjning.

Förtöjning:
• Ryckdämpare skall finnas på förtöjningsgodset av gummityp.
• Medlemmen skall tillse att förtöjningstampar och båten med dess utrustning i övrigt, såsom kapell, fall, m.m., inte lämnar missljud som är störande för omgivningen.

Utlåning av båtplats:
• Utlåning är tillåtet kortare tid. Hamnvakten ska meddelas för att hamnavgiften ska utgå genom att notera båtplats och namn på tavlan i vaktkuren.

2:a handsuthyrning:
• Styrelsen ska alltid informeras och i första hand ska uthyrning erbjudas kön. Båtplatsägaren (medlemmen) är ansvarig för att båtvakt och arbetsdagar sköts.
• 2:a handsuthyrning är begränsad till en säsong.

Byten:
• Styrelsen ska informeras om medlemmarna tillfälligt byter platser med varandra. Glöm inte att meddela styrelsen om vilken båt som ligger på platsen.
• Byten är begränsat till en säsong.
• Permanenta byten sker via styrelsen. Platsen kommer att erbjudas till kön i första hand.

Rampen:
• Säsongsavgift för ickemedlemmar. Bevis som visar att avgiften är betald ska uppvisas på begäran. Båtar med bottenfärg ska spolas på spolplattan innan vidare transport eller uppställning på hamnplanen.
• Antalet båtar är obegränsade men tillståndet är begränsad till privat enskilt bruk och dess båtar.

Kajen:
• Avgift per utnyttjande för ickemedlemmar. Alla båtar ska spolas på spolplattan innan vidare transport eller uppställning på hamnplanen.
• För ickemedlemmar ansvarar kranföraren för att avgiften erläggs och att båten spolas av innan vidare transport.

Hamnplan:
• Direkt efter sjösättning ska medlemmen städa och plocka undan vaggor och pallningsutrustning och placera dessa på anvisad plats.
• Alla båtar som står på hamnplanen mellan den 15/6-15/9 ska erlägga sommaravgift.
• Rampplatser för båtar som ska sjösättas varje gång de används ska betala sommaravgift och placeras på anvisad plats vid varje torrsättning.

El och Vatten:
• El och vatten ska användas sparsamt och varsamt.
• Båtplatsinnehavaren ansvarar för att all elektrisk utrustning är i godkänt, oskadat skick och brukas i överensstämmelse med dess anvisningar.

Spolplattan:
• Alla båtar med bottenfärg skall spolas på spolplattan innan avfärd eller uppställning på hamnplanen.
• Avgiften ingår i båtplatsen, rampavgiften och sommarplats på land.

Parkering:

• Bilar parkeras enligt anvisning.

Vakt och arbetsdagar:
• Vakten ska gå enligt schema och är knuten till platsinnehavaren. Det innebär att om en medlem är ägare till två platser är medlemen skyldig till två arbetsdagar och två nattvakter osv.
• Byten eller försäljning av vakten ombesörjs av medlemmen. Rekommenderat försäljningspris är 500:-.
• Personer som ska gå vakt och som inte är medlemmar ska godkännas av styrelsen för information.
• Arbetsdagar enligt kallelse. Om medlem inte kan delta på arbetsdagen ska medlem byta med annan medlem.
• Utebliven vakt eller arbetsdag bestraffas med en prick.

Prick:
Då medlem inte följer medlemsreglerna bestraffas den med en prick och 1000:- i avgift. Om medlemmen får tre prickar under en treårsperiod kommer medlemmen att bli utesluten ur klubben och insatsen återbetalas enligt gällande regler.

Uppsägning:
Uppsägning av båtplats ska ske senast den 30/11 för att slippa avgift och förpliktelser för nästkommande år.

Orsaken till att uppsägningsdatumet är satt till 30/11 är på grund av att arbetet med nya kontrakt och vaktlistor påbörjas under hösten. Försenade uppsägningar medför onödig administration för styrelsen.

Vår förhoppning och tro är att våra medlemmar skall finna ordnings- och
säkerhetsföreskrifterna naturliga och bidragande till en väl fungerande och trevlig
hamn. Vi hälsar dig med dessa ord varmt välkommen som medlem hos Svanesunds båtklubb.

Styrelsen